§ 1. Informacje ogólne

1. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.fototapetygdynia.pl, prowadzony jest przez:

Drukarnia STAMPA Jarosław Wojtuniak
Księdza Ignacego Ziembickiego 77
26-634 Małęczyn

NIP: 7961147794

2.Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy serwisem fototapetygdynia a Klientami podlegają regulaminowi dostępnemu w fototapetygdynia.pl
3. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

§ 2. Zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia dostępna jest opcja logowania/rejstracji ale nie jest ona konieczna,można złożyć zamówienie jako 'gość'
2. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie fototapetygdynia.pl przez Nabywcę według jego życzeń. Możliwym jest bezpłatne przeskalowanie zdjęcia i wykadrowanie go poprzez proste zabiegi typu określenie oczekiwanych wymiarów,zmiany zdjęć z kolorowych na czarno-białe lub sepie oraz kadrowanie przez „chwyć i upuść”. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.
3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu i Polityki Prywatności

4. Wszystkie fototapety są dzielone na odpowiedniej szerokości bryty i docięte są do formatu. Margines błędu przy docinaniu do formatu wynosi 0-2 mm. Fototapeta po namoczeniu klejem się rozciąga wiec nierówne przycięcie np 1mm może zniwelować podczas kładzenia fototapety naciągając ją w danym miejscu. Standardowy sposób kładzenia jest na tak zwany 'styk'. Na życzenie klienta możemy przygotować fototapetę na zakładkę.

5. Dla każdej fototapety na życzenie klienta możemy wykonać próbkę wydruku aby można było ocenić jakość wydruku oraz kolorystykę zdjęcia. Koszt wykonania próbki kolorystycznej wraz z kosztem zakupu zdjęcia wynosi 80zł netto.

§ 3. Płatności

1. Platności dokonywane są online w formie przylewu na konto bankowe lub kartą kredytową za pomocą serwisu przelewy24.pl
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie wpłaconej przez kupującego kwoty na koncie bankowym fototapetygdynia.pl
3. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz link umożliwiający monitorowanie statusu swojego zamówienia.

§ 4. Dostawa

1. Koszt dostawy dotyczy wysyłek wyłącznie na terenie Polski
2. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań.
3. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy fototapetygdynia.pl, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie. Po upływie tego terminu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.
4. Dostawa kurierem realizowana jest w ciągu 24-48h w dni robocze. W wyjątkowych przypadkach wynikłych z winy kuriera okres ten może się wydłużyć.
5. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.

§ 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:

a. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze sklepu, o ile takie działania nie są zgodne z jego przeznaczeniem,
b. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta),
c. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
d. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
e. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta.
f. mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.
g.czas realizacji dostawy za pośrednictwem firm kurierskich

2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
b. całkowitego zaprzestania świadczenia usług.
c. przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem
usług drogą elektroniczną w niniejszym sklepie internetowym na inny kompetentny podmiot.

§ 6. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Serwis fototapetygdynia.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@fototapetygdynia.pl. Serwis fototapetygdynia.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Serwis fototapetygdynia.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Serwis fototapetygdynia.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@fototapetygdynia.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Serwis fototapetygdynia.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 8. Rękojmia

1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.

2. Serwis fototapetygdynia.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Różnice kolorów mogą również wynikać z indywidualnych ustawień monitora. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

3. Właściciel serwisu fototapetygdynia.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zdjęć zakupywanych z portalu fotolia.pl na potrzeby wykonania wydruku. Wydruk zdjęcia w formacie wielkoformatowym o powierzchni kilku lub kilkunastu metrów kwadratowych zawsze patrząc na wydruk z bliska będzie rozmazane i mniej ostre w porównaniu z wydrukiem na małym formacie poniżej jednego metra kwadratowego. Trzeba mieć na uwadze że wydruk wielkoformatowy ogląda się z większej odległości conajmniej 2 metrów.

4. Fototapetygdynia.pl zastrzega, że dostarczane produkty nie muszą być całkowicie wodoodporne.

5. Klient zobowiązuje się w przeciągu trzech dni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem lub pocztą reklamacje dotyczące zauważonych wad towaru.

6. Wadę ukrytą należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana. Terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie gwarantuje uzyskanie praw konsumenckich.

7. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

8. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec właściciela serwisu fototapetygdynia.pl . Zalecamy laminowanie wszystkich fototapet, nie ponosimy odpowiedzialności za wykonany montaż, za zbyt długie moczenie tapet klejem co ma wpływ na poźniejsze brudzenie fototapet, schodzenie farby podczas tarcia które nie posiadają laminatu zabezpieczającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§ 9 Odstąpienie od umowy kupna

1. Fototapetygdynia.pl ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od fototapetygdynia.pl, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny.

2. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Przekazane nam przez klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila, faksu lub listownie.

§ 11 Prawa autorskie

1 Sprzedawane przez Fototapetygdynia.pl produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Fototapetygdynia.pl
2 Klient składając zamówienie i przedkładając swój projekt (materiał) oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do przedłożonych materiałów i żaden podmiot nie będzie zgłaszał swoich roszczeń z tego tytułu w stosunku do Fototapetygdynia.pl
3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).


§ 12 Postanowienia końcowe

1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego
2 Fototapetygdynia.pl zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu.